Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.fruityyogi.com określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.fruityyogi.com na rzecz Użytkowników.

Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to:

Chata Joga Spółka Z O.O. 
Numer KRS: 0001011101
Regon: 52404983900000
NIP:6762633273
Adres siedziby: Podwale 2/3, 31-018 Kraków

będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci internetowej pod adresem url: www.fruityyogi.com Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować:

Piotr Przybylski
telefon.785 887 445
adres poczty elektronicznej: peterfruityyogi@gmail.com

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej

Subskrypcja to “karta” w Serwisie, czyli umowa określona na podany czas, uprawniająca do określonej liczby rezerwacji miejsca na Sesji, oraz do anulowania rezerwacji minimum 6h wcześniej. Rezerwacja miejsca jest równoznaczna z wykorzystaniem jednej Sesji z Subskrypcji i nieobecność na Sesji nie ma znaczenia.

Sesja to lekcja jogi o określonej długości, prowadzona przez określonego nauczyciela, w grupie na ustalonym poziomie, odbywająca się w konkretnym dniu i godzinie, w ustalonym miejscu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: fruityyogi.com/regultions
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

II. Zasady korzystania z systemu rezerwacji – Aplikacji Fitssey

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, czyli rezerwacji Sesji, konieczne jest dokonanie Subskrypcji.
 11. Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na wybrany okres czasu i ilość Sesji do wykorzystania, dostępną pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 12. Subskrypcja jest Usługą umożliwiającą rezerwację miejsc na Sesjach. Opłata za subskrypcję pokrywa rezerwację miejsca na Sesji oraz uprawnia do korzystania z sali tylko w czasie Sesji. Nieobecność na zarezerwowanej Sesji nie ma znaczenia.
 13. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zostaje rozwiązana w chwili skorzystania przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności dezaktywującej, dostępnej w obszarze Konta Użytkownika, lub w chwili zakończenia czasu jej trwania.
 14. Cena, czas trwania i ilość Sesji poszczególnych Subskrypcji podana jest na stronie internetowej Serwisu.
 15. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 16. Potwierdzenie dokonania płatności wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika.
 17. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od ustalonego w jej opisie momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 18. Zarządzanie Subskrypcjami możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 19. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.


III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważną Subskrypcję lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
  2. Subskrypcja jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
  3. Subskrypcja jest ważna tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
  4. Subskrypcja jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
  5. Cena Subskrypcji nie uwzględnia ubezpieczenia.
  6. Subskrypcje są aktywne w czasie określonym w opisie Subskrypcji
  7. Informacje o Subskrypcjach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, czas trwania i ilość możliwych do wykorzystania rezerwacji Sesji, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową app.fitssey.com/fruityyogi lub używać tej aplikacji pośrednio ze strony www.fruityyogi.com i dokonać wyboru Subskrypcji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  9. Wybór zamawianych przez Klienta Subskrypcji dokonywany jest poprzez wybranie opcji zakupu – Kup teraz.
  10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranej Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • przedmiotu zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług,
   • wybranej metody płatności,
  12. W celu aktywowania Subskrypcji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Chata Joga Spółka z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  14.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie Zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej “ Potwierdzenie zamówienia nr XXXX”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z firmą Chata Joga Spółka z o.o.
  16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu fruityyogi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  IV. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  • płatnością w systemie Paynow
  • zapłata kartą kredytowa (Visa, MasterCard) w systemie Paynow
  • płatnością w systemie Przelewy24
  • zapłata kartą kredytowa (Visa, MasterCard) w systemie Przelewy24
  • przelewem na rachunek bankowy
  • gotówką

  V. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej i wysłać, lub dostarczyć na adres Studia.
  4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.

  VI. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od umowy Subskrypcji w trakcie jej trwania Usługodawca zwróci pieniądze, odliczając wykorzystane rezerwacje miejsca na Sesjach, przeliczając ich wartość jako pojedyncze Sesje. Aktywna rezerwacja miejsca mniej niż 24 godziny przed Sesją, uważana jest za Sesję wykorzystaną z Subskrypcji.
  2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu należne, otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   

  VII. Reklamacje dotyczące Usług. Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu wydarzenia, zwrot pieniędzy za Subskrypcje

  1. Usługa Subskrypcji zakupiona na stronie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Sesji, zmiany daty lub miejsca odbycia Sesji. W przypadku odwołania Sesji, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Subskrypcji na inny lub zwrotu pieniędzy.
  2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca wydarzenia, Piotr Przybylski, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.chatajogakrakow.pl Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres peterfruityyogi@gmail.com Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

  VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. fruityyogi.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić fruityyogi.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: peterfruityyogi@gmail.com telefonicznie pod numerem 785 887 445.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  5. fruityyogi.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  IX. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy chatajogakrakow.pl a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy chatajogakrakow.pl a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę fruityyogi.com
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Polityka prywatności

   Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na poniższą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

  §1

  Administrator Danych Osobowych:

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

  Chata Joga Spółka Z O.O. 
  Numer KRS: 0001011101
  Regon: 52404983900000
  NIP:6762633273
  Adres siedziby: Podwale 2/3, 31-018 Kraków

  §2

  Podstawy prawne:

  a) Interes publiczny – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia określonych usług na rzecz klientów lub w celu spełnienia określonych wymagań, którym podlegam.

  b) Obowiązki prawne – w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, którym podlegam jako Administrator Ochrony Danych.

  c) Umowa – w celu wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy.

  d) Zgoda – gdy osoba fizyczna dobrowolnie wyraziła zgodę w momencie, gdy jej dane osobowe zostały mi przekazane.

  e) Prawnie Uzasadniony Interes Administratora Danych Osobowych.

  §3

  Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach Serwisu w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
  a. rejestracji w Serwisie.
  b. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składania i realizacji zamówień w Sklepie.
  c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
  e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
  f. w celu publikacji treści w ramach funkcjonalności Serwisu oraz w wiadomościach przesyłanych do Użytkownika.
  2. Dla celów:
  a. rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres IP, pliki cookies;
  b. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składania i realizacji zamówienia na towar zamówiony w Sklepie, przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer zamówienia, adres IP, pliki cookies, numer rachunku bankowego lub inne dane konieczne do wykonania umowy podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem;
  c. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer zamówienia, numer rachunku bankowego;
  d. przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookies;

   3.Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie, uzasadnionym celami przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. W szczególności dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  §4

  Prawo do cofnięcia zgody:

  a) Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć . Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e- mail na adres: peterfruityyogi@gmail.com

  b)Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  §5

  Komu przekazuję Twoje dane:

  a) osobom i firmom wspierającym moją działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, agencjom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług administracyjnych, firmom księgowym, firmom hostingowym.

  b) organom ścigania lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi

  c) właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa moich klientów

  §6

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

  §7

  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich.

  §8

  Twoje prawa.

  Jako podmiot danych osobowych posiadasz prawo do:

  – dostępu do swoich danych osobowych;

  – sprostowania danych osobowych;

  – usunięcia danych osobowych;

  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  – przenoszenia danych osobowych.

  §9

  Prawo do wniesienia skargi.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  §10

  Informacje ogólne

  Niniejsza polityka prywatności podlega okresowym zmianom. W przypadku istotnych zmian w mojej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich), informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.

  §11

  Zabezpieczenie danych osobowych

  1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e mail all.forr.onee@gmail.com

   en_GBEN